homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
HMONG HOME PAGE
In This Section

HMOOB

HMOOB

Lub Caij Ntuj So Cov Kev Nthuav Qhia 2023

Lub Caij Ntuj Kub Kev Nthuav Qhia rau Cov Menyuam Kawm cov Qib K-5

Lub Caij Ntuj Kub Kev Nthuav Qhia  rau cov menyuam kawm rau cov qib K-5 yog qhia txog kom muaj kev kawm loj hlob sai los ntawm kev txhawb nqa kawm kab lis kev cai, kev sib raug thiab kev xav.

Cov menyuam koom rau hauv cov kev kawm paub ntawm qhov integrated science, literacy thiab math. General Summer Programs muaj qhia music, art, thiab physical educationthiab cov menyuam kawm sab nraum thiab tsis nyob hauv hoob qhia thaum tawm mus cov kev ncig ua si.

Cov menyuam kawm cov tsev kawm ntawv tam sim no ua nyob rau phab laug ntawm daim chart yuav kawm qhov kev nthuav qhia ntawm cov chaw caij ntuj kub kom mus kawm nyob rau phab xis. 

Cov nram qab no yog ib cov links qhia txog lub caij ntuj so cov kev muaj qhia rau tej pab pawg kawm txawv. Thov mus raws cov links rau cov kev qhia thiab kev sau npe: